Autolab 电化学工作站

   


    腐蚀,燃料电池,电池,超级电容器,恒电流应用(电镀);光谱电化学,电沉积,固体状态电化学,分析用途

    l技术参数

1.最大输出电流:±2A
 2.
最大输出电压:±30V
 3.
电位范围:±10V
 4.
施加电位精度:设定±2mV±0.2%
 5.
施加电位分辨率:150µV
 6.
测量电位分辨率:300303µV
 7.
电流范围:10nA ~1A,九挡
 8.
施加和测量电流精度:电流之±0.2%和电流范围之±0.2%
 9.
施加电流分辨率:电流范围之0.03%
 10.
测量电流分辨率:电流范围之0.0003%
 11.
10nA电流时:30fA
 12.
恒电位仪频宽:>1MHz
 13.
恒电位仪上升/下降时间(1V阶跃,10 ~ 90%):<250ns
 14.
电量计输入阻抗:1TOhm // <8pF
 15.
输入偏差电流/25ºC<1pA
 16.
电量计频宽:>4MHz
 17.
交流阻抗频率范围:10µHz ~ 1MHz